Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Buitengewone Algemene LedenvergaderingHet hoofdbestuur heeft gemeend gehoor te moeten geven aan het verzoek van vier leden, waaronder een tweetal fractievoorzitters, tot het uitschrijven van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

Dit omdat het hoofdbestuur elk lid waardeert en graag serieus neemt.
Deze door het hoofdbestuur uitgeschreven BALV zal plaats vinden in de Burg. van der Weijerzaal, Locatie78, Burg van der Weijerstraat 78, 3981 EK BUNNIK, op zondag 17 december 2017, aanvang 13:30 (zaal open vanaf 13:00). Leden ontvangen deze uitnodiging persoonlijk per e-mail, deze uitnodiging is dus niet overdraagbaar.
Met klem wijzen wij onze leden er op dat de oproeping, op uitdrukkelijk verzoek van de aanvragers, niet voldoet aan art. 20.1 van onze statuten. Hetgeen betekent dat elk afzonderlijk lid bezwaar kan maken tegen deze BALV en een verzoek kan doen tot nietigverklaring. Mocht u bezwaar hebben dan verzoeken wij u bij dezen dan ook uitdrukkelijk dat aan het hoofdbestuur (vooraf dan wel staande de vergadering) kenbaar te maken: hoofdbestuur@trotsnl.nl zodat uw bezwaar aldaar behandeld kan worden. Met klem maken wij u er op attent dat statuten en verenigingsrecht altijd boven besluiten van ALV's en bestuursbesluiten gaan.
Wij hebben vernomen dat deze zelfde leden (tezamen met drie níet leden) nu oproepen tot een door de leden uitgeroepen ALV op dezelfde tijd en plaats. Dat is op meerdere punten apert in strijd met de wet [verenigingsrecht zoals te vinden in het Burgerlijk Wetboek (artikel 2:26 t/m 2:52 BW)]. Eén voorbeeld: Een dergelijke oproeping mag uitdrukkelijk pas als het hoofdbestuur binnen veertien dagen (!) geen gehoor geeft, dit groepje heeft daar twee dagen van gemaakt. Bij Trots houden wij ons aan de wet, ook als dat een keer niet uitkomt! Ergo het hoofdbestuur zal hieraan op geen enkele wijze haar medewerking verlenen en zo nodig handhaven. Tevens wordt door enkele van deze personen zelfs valsheid in geschrifte gepleegd, het hoofdbestuur overweegt alsnog aangifte te doen.
Er liggen een aantal voorstellen t.a.v. de te behandelen onderwerpen waarover op dit moment nog steeds geen concensus bestaat binnen het hoofdbestuur, deze zijn:
- Motie van treurnis: dat op dit moment slechts twee van de raadsleden (en wethouder) aan hun financiële verplichtingen (raadslidbijdrage) hebben voldaan!
- Bestuurssamenstelling:
- Voorstel tot het kiezen van uitsluitend een oneven aantal bestuursleden binnen de grenzen van de statuten, ergo drie, vijf of zeven (een even aantal door tussentijds aftreden is overmacht en valt hier dus niet onder).
- Voorstel tot het kiezen van maximaal één bestuurslid per afdeling (gemeente, stad of dorp) in het hoofdbestuur.
- Voorstel dat het gehele hoofdbestuur aftreedt; ook de afgetreden bestuursleden zijn dan conform het bovenstaande herkiesbaar, vermits zij dat wensen natuurlijk.
- Voorstel dat ten minste een substantieel aantal van de te kiezen bestuursleden afkomstig is van afdelingen zonder fractie, te denken valt aan minimaal één, twee of drie bij respectievelijk drie, vijf of zeven bestuursleden.
- Formele afhandeling van één en ander?
In verband met de zaalreservering verzoeken wij alle leden die voornemens zijn de vergadering bij te wonen zeer dringend nogmaals zich aan te melden bij de secretaris: secretaris@trotsnl.nl
Volledige consensus bestaat er wel over het volgende punt: Uitsluitend leden (zijnde geen kandidaatleden) die hun volledige financiële verplichting jegens de vereniging Trots op Nederland hebben voldaan hebben stemrecht. De peildatum is de datum dat deze medeling op de website is verschenen, te weten 21 november 2017! Het hoofdbestuur kan in individuele gevallen ontheffing verlenen.
Voor (gouden) leden (€ 50 betaald) is de entree kostenloos, van kandidaat leden (€ 15 betaald) vragen wij een bijdrage in de kosten van de consumpties van € 10. Niet-leden hebben uiteraard geen toegang!