Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Partijprogramma Trots op NL

Democratie

Door de manier waarop een kabinet nu wordt samengesteld, leven wij in een compromismaatschappij, waarbij een effectieve oppositie amper mogelijk is. Door partij- en fractiediscipline zijn politici van regeringspartijen slechts slaafse, meegaande Kamerleden. Wij willen een Pluchen Revolutie bewerkstelligen, waarna de regering gevormd wordt door partij onafhankelijke, vakinhoudelijke toppers. Alle volksvertegenwoordigers stellen samen de bewindslieden aan, roepen namens een eigen specifieke achterban de regering ter verantwoording en kunnen wet- en beleidswijzigingen voorstellen. Deze visie is ontwikkeld en uitgebreid beschreven in het Alternatief Staatsbestel, waar wij onverkort uitvoering aan wensen te geven onder de naam de Pluchen Revolutie. In ons beleidsplan tref je uitgebreide informatie over dit bestel en onze visie daarop.

Samenleving

De armoede-agenda van de EU zorgt voor steeds grotere problemen binnen onze samenleving. Wij zien een verharding onder de bevolking. Steeds meer mensen komen iedere maand geld tekort en een snel groeiende groep mensen geeft aan geen enkel vertrouwen meer te hebben in de overheid. Het is noodzakelijk te kijken wat ons verbindt. En hoe gaan wij de groeiende eenzaamheid oplossen? Hoe kunnen wij weer respect voor elkaar opbrengen en elkaar een handje helpen indien dat nodig is? Ons beleidsplan samenleving schetst een beeld hoe het anders kan: het delen van algemene middelen en het bevorderen van onderling persoonlijk contact. Ook willen wij de verhuftering een halt toeroepen door het goede voorbeeld te geven. Steeds vaker worden mensen als onmondigen behandeld door overheidsinstellingen. Dat gaan wij terugdraaien. Iedereen verdient het om met respect behandeld te worden. Wij gaan het mogelijk maken om mensen die tijdelijk geen werk hebben, naast ouderen en kinderen, gratis van het openbaar vervoer gebruik te laten maken. Leegstaande overheidsgebouwen kunnen een gemeenschap bestemming krijgen om zo een plek in de buurt te hebben waar mensen samen kunnen komen. De horeca krijgt een btw-vrijstelling met als doel dat uitgaan betaalbaarder en laagdrempeliger wordt. Om meer mensen aan werk te helpen, gaan wij een 4-daagse werkweek introduceren. Daardoor zal iedereen meer tijd voor zichzelf krijgen. Tevens is er dan meer tijd om er voor een ander te zijn. De onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd. Verenigingen zouden hiervoor een groter budget moeten krijgen.

Zorg

De marktwerking moet van de baan. Een landelijk ziekenfonds nieuwe stijl moet patiënten meer zekerheid op een goed basispakket geven. Er moet veel meer ingezet worden op preventieve zorg. Daar waar mogelijk, willen we alternatieve zorg laten integreren binnen de reguliere zorg. De werkdruk, in brede zin, zal moeten worden teruggebracht. Huisartsen krijgen extra budget om per patiënt meer tijd beschikbaar te hebben. Voor mensen die zorggerelateerde studies willen starten, moeten die opleidingen gratis worden aangeboden. De thuiszorgmedewerkers zullen er structureel op vooruit moeten gaan. De decentralisatie wordt mede in dat kader teruggedraaid. Cruciale banen in de zorg zoals verpleegkundige moeten 20% meer salaris ontvangen.

Jeugdzorg

Kinderen dienen na een scheiding, wettelijk geregeld, contact te houden met hun ouders. Het uit huis plaatsen van kinderen zal tot het uiterste beperkt moeten blijven. Thans lijkt het vaak de enige oplossing terwijl het hooguit een allerlaatste redmiddel zou moeten zijn.

Sociaal

De participatiewet gaat van tafel en de sociale werkvoorzieningen komen weer terug in het beleidsplan. Het is onmenselijk hoe er de laatste jaren is omgesprongen met de zwakkeren in de samenleving. De sociale werkvoorziening zal daarbij een nog belangrijkere rol krijgen dan tot nu toe. Oneigenlijke concurrentie met relevante branches zal daarbij voorkomen moeten worden. Elke werkloze wordt een werkzoekende en krijgt ondersteuning om weer in zijn kracht te komen. Het UWV mag geen medische keuringen meer doen, dit wordt volledig overgenomen door de zorgsector. Het UWV dient te handelen naar het advies van de zorgverlener. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit ons beleidsplan sociaal.

Wonen

Trots wil dat bijzondere woonvormen worden gestimuleerd vanuit de overheid: zoals tiny houses, floating homes, woonboten, woonwagens, standplaatsen, mantelzorg units, senioren woningen en studenten woningen. Sociale huurwoningen en woningen voor ouderen zijn onbetaalbaar geworden. Dit betekent dat de zwaksten in de samenleving relatief het meeste belast worden, aangezien de rente voor koopwoningen extreem laag is geworden. De kostendelersnorm laten wij vallen, waardoor samenwonen niet extra belast wordt.

Duurzaam

Dat wat de mensheid de aarde aan schade toebrengt, gaan wij zwaarder belasten. Tevens gaan de loonheffingen omlaag. Arbeid wordt goedkoper en grondstoffen duurder. Dit is noodzakelijk om milieudoelstellingen te halen. Het zorgt er ook voor dat bedrijven keuzes moeten gaan maken die beter zijn voor mens en milieu.

De Rechtspraak

Rechters gaan, als het aan Trots ligt, nieuwe wetten toetsen aan de grondwet, waardoor art. 120 dient te worden afgeschaft. Wij staan voor de invoering van een Constitutioneel Hof, waar burgers die zich niet gehoord voelen, alsnog verhaal kunnen halen. De overheid zou zaken eerder moeten kunnen schikken met burgers en zal (vorm)fouten moeten gaan erkennen. Tevens zal o.a. door verwezenlijking van ons jeugdzorg plan de werkdruk in het kader van de rechtshandhaving verder worden teruggedrongen.

Onderwijs

Zittenblijven kan voor sociaal emotionele trauma’s zorgen, is vaak erg demotiverend en geeft een totaal leer verlies van een volledig jaar. Het is daardoor onnodig duur en dient om die redenen te worden afgeschaft. Cognitieve vakken kunnen in blokken worden aangeboden, waardoor leerlingen per vak in eigen tempo en op eigen niveau via een doorgaande lijn onderwijs kunnen volgen. Kleinere klassen en minder werkdruk zijn noodzakelijke opties. De lerarenopleidingen moeten opgewaardeerd worden richting universitair niveau. De salariëring zal daarna meer marktconform moeten worden, waardoor ook mannen terugkeren in het onderwijs. Een goede toekomst heeft een correlatie met goed onderwijs. Stoppen met bovenschoolse besturen die een forse hap uit het onderwijsbudget opslokken en weinig toegevoegde waarde hebben. Samenwerkingsverbanden zijn een goed alternatief.

Economie en Financiën

Het uitgangspunt van het economisch beleid  is de nationalisatie van het geldsysteem. De economie wordt draaiend gehouden door een instrument dat onderling en internationaal is afgesproken en dat instrument noemen we geld. Geld vertegenwoordigt niets: er staat geen (goud)dekking meer tegenover. Geld is een instrument, voornamelijk gebruikt als ruilmiddel. Andere functies van geld zijn: sparen, lenen, investeren en beleggen. Helaas zien we vaak dat geldgebruik is doorgeschoten in gevaarlijke mega speculaties. In de visie van Trots op NL en WilNu verstoren de mega speculaties de fysieke economie. Dit probleem moet op den duur internationaal worden aangepakt.
Voor bijvoorbeeld extra woningbouw, verbetering van het onderwijs, noodzakelijke infrastructurele herzieningen kunnen op dit moment binnen de huidige economische constellatie dit soort projecten met leningen tegen o% rente worden gefinancierd. Die leningen moeten niet als een schuld worden gezien. De vrijwel directe opbrengsten (verkoop woningen tegen kostprijs) en op langere termijn (beter opgeleide generaties, betere bereikbaarheid voor personen en/of goederen) zorgen ervoor dat deze investeringen zich uitbetalen in extra staatsinkomsten én in een hogere vorm van algeheel welzijn.
De roep om terug te keren naar de gulden is in de optiek van velen begrijpelijk. Echter de gulden was geen soevereine munt, is het nooit geweest! De heringevoerde gulden zou daardoor een speelbal van speculanten kunnen worden.
Trots op Nederland vindt dat één van de voornaamste taken van de overheid banencreatie is. Wij staan voor een vlaktaks van zo’n 20% met slechts een belasting en alle toeslagen vervallen. Daarbij komt een vrij besteedbaar budget van zo’n 9000 euro. Ook moet werk voor werknemer maar ook werkgever lonen. Dat kan bereikt worden door vermogen i.p.v. arbeid zwaarder te belasten.
Omdat geld slechts een afspraak is en gelden voor projecten tegen beperkte percentages zijn te lenen zou o.a. loonbelasting zelfs kunnen worden afgeschaft.

Digitalisering en burgerrechten

Digitalisering wordt vaak ervaren en beschreven als een niet te stoppen, versnellend proces. Toch is het geen 'natuurkracht', maar een door de mens gedreven ontwikkeling. Daarom kan en moet het zo ingericht worden dat de digitalisering ten dienste staat aan de samenleving. Gezien de verstrekkende en langdurige gevolgen die de nieuwe technologieën zullen hebben voor de mens zelf, voor zijn gezondheid en privacy en voor zijn omgeving en de economische en politieke processen is het noodzakelijk om de plannen en ontwikkelingen te toetsen aan de burgerrechten.

Gezondheid

Met de uitrol van 5G zal op vele plaatsen de blootstelling aan elektromagnetische straling van antennes onontkoombaar toenemen. Veel burgers zijn nu al ernstig ziek door een te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van 3G en 4G. Aan de ene kant schatten gezondheidsdiensten in dat minimaal 5% van de burgers (800.000 Nederlanders) gezondheidsklachten ervaren door EMV. Aan de andere kant erkennen zij niet dat  straling  de oorzaak van hun klachten is. Dat komt omdat zij uitgaan van de veiligheidsnormen  van de International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Deze normen beschermende industrie en niet de biologie van levende organismen. Dat gezondheidseffecten ver onder deze ICNIRP-normen kunnen optreden wordt wetenschappelijk alom bevestigd. Maar de overheid kijkt liever naar veelal industrie gefinancierd onderzoek waarin die gezondheidsschade net niet significant uit de verf komt.
Voor Trots op Nederland is de uitrol van 5G reden tot grote zorg. Temeer omdat voor 5G een enorme hoeveelheid van grote en kleine zenders in de openbare ruimte geplaatst moet worden en  gemeenten de regie dreigen te verliezen. Zo was in de telecomwet al bepaald dat gemeenten vergunningen voor zendmasten niet om gezondheidsredenen mogen weigeren. Maar in de nieuwe wet moet de gemeente zelfs actief meewerken aan een soepele uitrol. In de praktijk houdt dat in dat telecom vrij mandaat krijgt om overal in de openbare ruimte, op straatmeubilair en openbare gebouwen, small cells en andere zenders te monteren. TROTS keert zich principieel tegen dit opgelegde antennebeleid, omdat wij juist het zelfbeschikkingsrecht van gemeenten en burgers nastreven  i.p.v. die stelselmatig af te breken.

Data – privacy, energieverbruik en omgevingskwaliteit

Wat er gebeurt met de exponentieel toenemende data  in de maalstroom van volstrekt onnavolgbare algoritmen is vooralsnog volstrekt onduidelijk. Wie is de eigenaar en wie kan er nog meer meekijken om er met zelflerende AI zijn voordeel mee te doen? Ligt hier niet een sociaal krediet systeem naar Chinees model op de loer?  Daarbij is het de vraag of burgers een transitie naar zo’n transhumane controle samenleving wel willen. Trots acht deze ontwikkeling in ieder geval verre van wenselijk en zal zich waar mogelijk inzetten voor een optimale bescherming van onze soevereine burgerrechten.
Dan is er nog het energieverbruik en de ruimtelijke exploitatie voor datacentra. Die zullen met 5G enorm toenemen. Nu de gemeente binnen de REG gedwongen wordt zoveel mogelijk energieneutraal te opereren is het maar de vraag in hoeverre deze veel hogere energiebehoefte gecompenseerd kan worden door windmolens en zonnepanelen die op zichzelf al een aanslag vormen op de leefomgeving. Nu ook iedere vierkante meter grond voor het groeiende tekort aan woonruimte moet worden ingezet staan de stroom slurpende data blokkendozen samen met hun energievoorziening daarbij letterlijk in de weg. En is het maar de vraag of de bewoners en het Internet of Things (IoT) netwerk in de Smart City nog wel op een stabiel elektriciteitsnetwerk kunnen rekenen.  Ook al om deze redenen vinden wij dat we deze ontwikkeling moeten beperken en ons zeker niet door de landelijke overheid moeten laten opdringen.

Daarom wil Trots op Nederland:

  • De bevolking actief informeren over de gezondheidseffecten van draadloze straling
  • Klachten centraal registreren
  • Zoveel mogelijk bekabelde i.p.v. draadloze toepassingen onder het motto: veiliger, gezonder en sneller.
  • De openbare ruimte toegankelijk houden en maken voor burgers die ziek worden door EMV en zij die blootstelling aan deze bewezen schadelijke straling van mobiele technologie zoveel mogelijk willen beperken. 
  • Vergoeding voor burgers die zich met dure afschermingsmaterialen moeten beschermen tegen straling van een nabije zendmast of de wifi van hun buren.
  • Onderzoek naar de gezondheid van mens en natuur in de omgeving van nieuw te plaatsen zenders cq zendmasten.
  • Toepassing en controle op naleving van de AVG door overheidsdiensten en de Tech sector teneinde de privacy en digitale veiligheid van de burger te bewaken tegen datagulzige overheden en bedrijfsleven.
  • Meer expertise ICT expertise binnen de overheid
  • De burger is in principe eigenaar van zijn data die alleen met zijn nadrukkelijke toestemming verzameld en verhandeld mogen worden.
  • Onafhankelijk en gekozen toezicht op de activiteiten van het Landelijk- en Regionaal Informatie en Expertise Centra.