Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Wij hebben ook uw financiële steun hard nodig!
TROTS op Nederland heeft een A.N.B.I. status, daardoor zijn donaties (na de drempel) aftrekbaar, ons bankrekeningnummer is: NL ABNA 0571 5122 32 

Balans en Winst- en Verliesrekening Trots op Nederland 2016 (Pdf download)

Rechtspersoon: RSIN 818978314
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam: Trots op Nederland Lijst Rita Verdonk
Verkorte naam: TROTS (op NL)
Aanduiding Kiesraad: Trots op Nederland (TROTS)
Statutaire zetel: 's-Gravenhage
Bezoekadres (penningmeester): Potgieterstraat 55, 2032VN Haarlem
Telefoonnummer: 0615308746
Internetadres: www.trotsnl.nl
Emailadres: hoofdbestuur@trotsnl.nl
Eerste inschrijving handelsregister: 30-01-2008
Datum akte van oprichting: 30-01-2008
Datum akte laatste statutenwijziging: 05-10-2009
Activiteiten-SBIcode: 9492 Politieke organisaties-Politieke partij (landelijk en regionaal)

Bestuurders ontvangen géén (enkele vorm van) financiële honorering!
Zie: Balans en Winst- en Verliesrekening

Bestuurders:
Bestuurders worden gekozen door de ALV uit de (voorgedragen) kandidaten. Statutair worden de functies door het bestuur zelf verdeeld.

Naam: Rob van der Zee
Datum in functie: 21-11-2012 (herkozen op 11-08-2017 en wederom op 17-12-2017)
Functie: Plv. (thans waarnemend) Voorzitter, Adjunct-penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Sander van den Raadt
Datum in functie: 27-06-2015 (herkozen op 11-08-2017 en wederom op 17-12-2017)
Functie: (waarnemend) Secretaris, waarnemend vicevoorzitter.
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Albert Keevel
Datum in functie: 01-07-2016 (herkozen op 17-12-2017)
Functie: Algemeen bestuurslid
(Uit functie als secetaris per 7-7-2018, op eigen verzoek)

Naam: Jacques Amand
Datum in functie: 01-07-2016  (herkozen op 17-12-2017)
Functie: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Yvonne de Heer-Seveke
Datum in functie: 01-07-2016
Functie: Algemeen Bestuurslid
Aftreden per 17-12-2017 eigen beslissing mede op basis van door H. Bakker ingediend en (met 2/3 meerderheid) aangenomen agendapunt, Y. de Heer was op dat moment afzezig. 

Naam: Harry Bakker
Datum in functie: 01-07-2016
Functie: Algemeen Bestuurslid, Voorzitter Kenniscentrum (wetenschappelijk bureau)
Datum uit functie: 17-12-2017 (op basis van door H. Bakker zelf ingediend en met 2/3 meerderheid aangenomen agendapunt, zie notulen)

Naam: Patrick Goossens
Datum in functie: 17-12-2017
Functie: Algemeen Bestuurslid
Datum uit functie: 14-8-2018 (door opzegging)