Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png
Trots op Nederland » Themas » Veiligheid

Veiligheid

Trots op Nederland wil dat de burgers in Nederland zich weer veilig en geborgen voelen. Dat betekent dat we groepen die oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers (Marokkanen en Antilianen, 15 x zoveel als autochtone Nederlanders) op een manier gaan straffen die ze voelen, geen lachwekkende taakstraffen meer van 100 à 200 uur, maar heropvoeden. De ouders verplicht naar opvoedcursus en de kinderbijslag in plaats van naar de ouders naar de heropvoedorganisatie. Dat is uiteindelijk ook in het belang van de ontspoorde jongere zelf.

Eigendom, waar vaak hard voor is gewerkt gaan we weer beschermen. Als iemand ongeoorloofd jouw huis of winkel binnenkomt mag je maatregelen nemen. De bewijslast ligt bij de indringer en niet bij de bewoner of winkelier. Het verschil tussen mijn en dijn moet weer duidelijk worden gemaakt. Verdediging van lijf en goed is gerechtvaardigd!

Het oplossingspercentage van criminele daden moet omhoog, dat betekent dat de politie beter georganiseerd moet worden, niet meer allemaal aparte koninkrijkjes maar één nationale politie, onder leiding van één politie baas uit het veld!

Wij vinden dat alle veiligheidszaken behandeld moeten worden op één departement onder leiding van één Minister: de Minister van Veiligheid.

Tot slot.
Trots op Nederland is voor de invoering van minimumstraffen, dan heeft iedereen die een criminele daad wil begaan van te voren al duidelijkheid over hetgeen hem minimaal te wachten staat.

Reageer en laat uw stem horen over dit thema. Participeer in de Nederlandse politiek. Rita rekent op u.

DE KERN VAN DE ZAAK
De afgelopen 40 jaar is het migratievraagstuk onbespreekbaar geweest. Alleen bij het ministerschap van Rita Verdonk werd dit taboe doorbroken. Jarenlang waren in het openbaar geen kritische uitspraken mogelijk over migranten, uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, zonder dat de spreker werd bestempeld als rechts-radicaal en racist. Trots op Nederland doorbreekt dit taboe voorgoed. Migratie moet in het belang zijn van Nederland; migranten moeten aan duidelijke voorwaarden voldoen om toegelaten te worden; voor illegalen is in Nederland geen plaats. Voor ECHTE vluchtelingen per traditie wel.

VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT NEDERLAND: NALEVEN NEDERLANDSE GRONDWET
Migranten die naar Nederland komen dienen goed voorbereid te zijn op hun verblijf in Nederland. Daarom is het van het grootste belang dat vooraf duidelijkheid wordt verschaft over de voorwaarden van het verblijf. Naast het feit dat de migrant dient te voldoen aan allerlei inburgeringwetten, dient deze ook de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn. Tevens dient de migrant over voldoende middelen van bestaan te beschikken zodat deze zoals nu, geen beroep hoeft te doen op de bijstand. Trots op Nederland pleit ervoor dat dit pas kan na een verblijf van 10 jaar of langer.

TERUGHOUDENDHEID MET TOELATING TOT NEDERLAND
Vele nationaliteiten zijn, om toegang te kunnen verkrijgen tot Nederland, visumplichtig. Duidelijke toelatingscriteria en een consequent terugkeerbeleid zijn noodzakelijk om illegaal verblijf tegen te gaan. Beslissingen op toelating tot Nederland dienen vooraf en alleen door Nederlandse Justitieambtenaren (IND) te worden getoetst.

DE GARANTSTELLING VAN DE REFERENT
Volgens de regels zou er voor iedere immigrant in Nederland een referent moeten zijn. Dit kan een individu of een bedrijf zijn. De referent ondertekent een zogenaamde garantverklaring waarin staat dat hij aansprakelijk gesteld kan worden voor kosten gemaakt door de persoon waar hij garant voor staat. Echter in de praktijk komt hier niets van terecht en wordt de garantstelling niet nageleefd, bijvoorbeeld wanneer iemand bij illegaal verblijf in Nederland tegen de lamp loopt en in vreemdelingbewaring wordt gesteld, worden de kosten nu niet op de referent verhaald. Trots op Nederland wil een strenge controle op de toelating en vertrek van de visummigranten, met daar aan vastgekoppeld een duidelijk sanctiebeleid.

MIGRATIEBELEID IN INTERNATIONAAL VERBAND
Het Migratiebeleid dient meer dan nu het geval is op Europees/internationaal niveau op de agenda gezet te worden. EU landen aan de Middellandse Zee hebben dagelijks te maken met vele illegalen die daar voet aan wal zetten. Vrijheid van verkeer en goederen maken het makkelijk om de grenzen binnen de andere EU staten makkelijk te overschrijden. Trots op Nederland vindt het noodzakelijk om, totdat de Europese grenzen goed zijn beveiligd, de grenscontrole aan onze eigen grenzen weer in te voeren. (Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van technologische middelen) Trots op Nederland laat het Nederlands belang voorgaan op het Europese belang. Dat betekent dat, indien nodig, Nederland verdragen kritisch zal herzien en sancties of economische maatregelen tegen niet meewerkende landen niet zullen worden geschuwd.

VLUCHTELINGEN
Het past in de traditie van Nederland, dat ECHTE politieke vluchtelingen en asielzoekers een veilige plek in Nederland kunnen vinden. ECHT wil zeggen na goede toetsing. Maar het is waarschijnlijk voor beide partijen beter als opvang in de eigen regio van herkomst wordt gevonden.

PROCEDURES
Op dit moment zitten er duizenden vreemdelingen in de opvang in Nederland, die claimen gevlucht te zijn. Velen daarvan zullen niet de status krijgen om hier te verblijven en zullen Nederland dus moeten verlaten. Dit gebeurt niet, omdat de advocatuur en diverse instanties procedure na procedure blijven opstarten om de uitzetting naar het land van herkomst te frustreren. Trots op Nederland zal alle procedures stroomlijnen en bekorten; en de eindeloze voortzetting ervan doorbreken. Trots op Nederland is tegen elk generaal pardon. Ook voor de toekomst.

ILLEGALEN: GEDOOGBELEID OF OPSPOREN?
Het huidige kabinet lijkt weinig waarde te hechten aan de opsporing van (criminele) illegale vreemdelingen. De landelijke capaciteit voor vreemdelingenbewaring is al geruime tijd deels onbenut terwijl er vele illegalen in de Nederlandse samenleving verkeren. De kosten van illegaal verblijf, maar ook de kosten van de detentiecapaciteit voor(criminele) illegale vreemdelingen komen voor rekening van de belastingbetaler. Trots o pNederland pleit voor een veel actiever opsporingsbeleid en strafbaarstelling van illegaliteit, waardoor de Nederlandse samenleving een stuk veiliger zal worden.

ILLEGALITEIT EN CRIMINALITEIT
Criminele vreemdelingen maken veelvuldig misbruik van het recht om asiel aan te vragen. Dit heeft een vertragende werking op asielaanvragen van bonafide vluchtelingen. Trots op Nederland zal hier een einde aan maken. Daarnaast wil Trots op Nederland een veel strikter beleid voor de criminele activiteiten van uitbuiting van migranten en van mensensmokkel. Falend beleid op deze punten leidt er mede toe dat illegalen in ons land blijven. Gemeenten die weigeren mee te werken aan het opsporing -en uitzettingsbeleid voor illegalen worden per aangetroffen illegale vreemdeling gekort op het gemeentefonds.

Vanzelfsprekend zijn er op het terrein van IMMIGRATIE veel meer onderwerpen van belang dan hier zijn genoemd. Het gaat in dit document dan ook vooral om de richting waarin Trots op Nederland denkt als het gaat om het oplossen van de problemen.