Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png
Trots op Nederland » Themas » Ruimte

Ruimte

DE KERN VAN DE ZAAK

Nederland is vastgelopen. En dit is helaas het geval op vele punten. In dit stuk gaat het over het vastlopen van Verkeer, Vervoer en Mobiliteit. Al vele jaren wordt er over gepraat, wordt beloofd dat er wat aan zal worden gedaan. Maar resultaten zijn er niet. Natuurlijk zijn de files nu wat minder door de crisis, maar als de crisis voorbij is worden de files weer langer. Zover laten wij het niet komen. Met TROTS OP NEDERLAND komt ons land weer in beweging!

NEDERLAND-DISTRIBUTIELAND Een van de pijlers onder de Nederlandse economie is de positie van ons land als DISTRIBUTIELAND. Maar distributie bestaat hoofdzakelijk uit transport. Verkeer en vervoer gaan over land, water en door de lucht. Dit stuk gaat vooral over het vervoer te land en dan met name over de weg.

FILES
De wegen slibben dicht en wegtransport wordt steeds moeilijker. Bedrijven verliezen daardoor veel geld. En onze concurrentiepositie wordt slechter. Alleen al voor de transportsector bedraagt het verlies door de files ongeveer 500 miljoen euro per jaar. Ook in het woon-werkverkeer zijn de burgers geld en tijd kwijt door de files. Veel ergernis en het milieu wordt extra belast. Trots op Nederland heeft beloofd de files op te zullen lossen en dat zal ook gebeuren als wij regeringsverantwoordelijkheid krijgen.

WANBELEID
De Overheid belooft al meer dan 20 jaar lang de files op te lossen. Maar alles oplossingen van de afgelopen 20 jaar, zoals tolpoorten, spitsvignetten, carpoolstroken en rekeningrijden, zijn mislukkingen gebleken. De vele miljarden euro’s die de autobezitter elk jaar maar weer opbrengt zijn ruim voldoende om de verkeersproblemen op te lossen. Maar de miljarden verdwijnen vooral in de algemene pot. De motorrijtuigenbelasting werd toch ingevoerd om wegen aan te leggen? Met TrotsopNederland komt aan dit potverteren een eind. Belastingen worden besteed waarvoor ze bedoeld zijn.

HOE DAN WEL? Trots o pNederland heeft een reeks maatregelen in petto die het fileprobleem gaan oplossen.

 

KORTE TERMIJN

OPENBAAR VERVOER
Totdat grote infrastructurele projecten ter verbetering van de mobiliteit kunnen worden gerealiseerd zijn snel tijdelijke maatregelen nodig. Een maatregel om op korte termijn het fileleed te minimaliseren is de inzet van hoogfrequent openbaar vervoer. Openbaar vervoer zou van huis naar het werk moeten plaatsvinden. Het OV voor iedereen heel veel goedkoper of zelfs helemaal gratis maken tijdens de spits. Zodra de mobiliteit verbetert zal de maatregel worden aangepast waarna het de bedoeling is om specifieke doelgroepen, zoals senioren/65+, gehandicapten, scholieren en studenten buiten de spits 7 dagen per week gratis openbaar vervoer aan te bieden.

INCIDENT MANAGEMENT
De afhandeling van ongevallen en pechgevallen door hulpdiensten duurt veel te lang. In de regels van Rijkswaterstaat staat dat de weg zo snel mogelijk vrijgemaakt moet worden na een ongeval. Doordat dit voor een groot deel is uitbesteed gebeurt dit niet op de meest efficiënte wijze. Er is een te sterke focus op de directe kosten (door de private partijen) terwijl de totale kosten voor de gemeenschap door files niet in die afwegingen worden meegenomen. Trots op Nederland wil een focus op doorstroming en beperken van verkeershinder, waarbij Rijkswaterstaat zelf de verantwoordelijkheid draagt als de enige wegbeheerder in Nederland. Middels directe (camera) regie kunnen hulpdiensten sneller ingeschakeld worden. Daardoor komen wegen sneller vrij na pech en ongevallen. Schuldvraag na ongevallen niet bepalen op de weg maar achteraf met behulp van videobeelden.
Inhaalverbod voor vrachtauto’s/langzaam verkeer, inhalende vrachtwagens zorgen voor veel ergernis en vertraging op 2-baanswegen. TrotsopNederland wil een inhaalverbod invoeren voor vrachtwagens op alle 2-baanswegen. Op termijn moet er een aparte baan voor langzaam verkeer gecreëerd worden.

KLEINE BOETES AFSCHAFFEN
Het rijgedrag op de wegen moet aangepast worden aan het grote verkeersaanbod. Weggedrag dat deze doorstroming belemmert of gevaar oplevert voor anderen (asociaal gedrag) moet bestraft worden. Hierbij denken wij aan te langzaam rijden op de linkerbaan of te lang in het midden of links rijden waardoor de snelweg feitelijk smal wordt. Daarmee bedoelen wij expliciet niet de marginale snelheidsovertredingen die nu het leeuwendeel van de verkeerboetes uitmaken. TrotsopNederland wil een marge van 10% voor snelheidsovertredingen op alle wegen buiten de bebouwde kom. Bij overschrijding van die marge geldt de boete wel vanaf de vastgestelde maximumsnelheid. Dus wie maximaal 110 rijdt op een weg waar 100 kilometer het maximum is krijgt geen boete meer. Wie echter 111 rijdt krijgt een boete voor 11 kilometer te hard rijden. De snelheidscontroles zoals die op dit moment plaatsvinden vormen een belemmering van de doorstroming. Flitskasten en controleauto’s langs de weg leiden tot plotseling remmen met alle gevolgen van dien voor de veiligheid en doorstroming. Trajectcontroles zijn daarom veel effectiever en eerlijker en belemmeren de doorstroming niet. Verdekte controles leiden veelvuldig tot gevaarlijke situaties en moeten daarom beperkt worden tot plaatsen waar de verkeersveiligheid dat vereist.

THUISWERKEN & FLEXWERKEN
Mensen die niet noodzakelijkerwijs gedurende de spits hoeven te reizen zouden dat ook niet moeten doen, maar juist ruimte moeten maken voor degenen die geen keuze hebben. Dan zal alle mobiliteit soepeler en vlotter verlopen. Ook het milieu zal hierdoor minder belast worden. Daarom zijn wij voor de volgende maatregelen:
(Spitsvermijdend) thuiswerken stimuleren en belonen. Stimuleren van het werken op het dichtst bijzijnde kantoor van hetzelfde concern of in flexkantoren. Voor fysiek vervoer kunnen alternatieven gebruikt worden zoals telewerken, videoconferencing en flexkantoren. Door de voortgang van de techniek worden dit steeds betere alternatieven die ingezet kunnen worden opdat de weg en rails beschikbaar blijven voor niet te vermijden mobiliteit.
Financieel stimuleren van verhuizen naar een woning dicht bij het werk (binnen 5 kilometer van het werk). Andere maatregelen die zonder of met relatief geringe kosten snel kunnen worden ingevoerd:
Minder op- en afritten, de invoegstroken verlengen en doseersystemen beter afstemmen op daadwerkelijk verkeersaanbod en de beschikbare wegcapaciteit.
Matrixborden moeten doorzinvoller inzetten zorgen voor doorstroming i.p.v. afremmen.
Wegwerkzaamheden buiten de spitsuren uitvoeren, bij voorkeur ’s nachts.
Buitengewone transporten uitsluitend ’s nachts uitvoeren.
Bruggen in snelwegen alleen voor recreatievaart openen tussen 10.00 en 15.00 uur.
Het gebruik van motoren stimuleren.
Vrachtvervoer zoveel mogelijk gedurende de nacht laten plaatsvinden.

 

LANGERE TERMIJN
Betere alternatieven voor de snelweg. Ons land kent nauwelijks een alternatief voor de snelwegen en daardoor worden deze te vaak gebruikt voor korte afstanden.
Trots op Nederland wil zorgen voor een beter secundair wegennet als alternatief voor het gebruik van snelwegen over korte afstanden. Voorkomen moet worden dat verkeer door woonkernen gaat rijden.

MINDER BOTTLENECKS
Het vermijden van een aflopend aantal rijstroken op een autosnelweg oftewel het letterlijk oplossen van knelpunten. Autosnelwegen in de Randstad en daarnaast op 4 of 5 hoofdroutes vanuit de Randstad naar de landsgrenzen en naar de noordelijk en oostelijk gelegen provincies mogen geen wisselend aantal rijstroken hebben. Een soort Nederlandse ringweg, waar mogelijk met dubbeldeks wegen rond de steden om bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer te scheiden.
Als voorbeeld: de huidige autosnelweg A4 van Amsterdam naar Den Haag: na A10 begint de weg met 2 rijstroken, vervolgens 3, dan 4, dan 5, dan terug naar 2 (!), vervolgens naar 3, dan naar 2 (!), terug naar 3, terug naar 2(!), direct weer 3 en via 1 enkelbaan afrit richting A12. Zodoende heeft de autosnelweg A4 over een traject van minder dan 50 km 11 maal een verschillend aantal rijstroken! Gemiddeld verandert het aantal rijstroken elke 4, 5 km.

VASTE EN VARIABELE KOSTEN
De vaste kosten voor het gebruik van de auto zijn relatief hoog en de variabele kosten ook. Om bewust gebruik van de auto te stimuleren willen wij een verschuiving van de vaste kosten naar de variabele kosten. Trots op Nederland wil de houderschapsbelasting afschaffen en vervangen door een toeslag op de brandstof. Hierdoor wordt de gewenste flexibilisering van de autokosten bereikt op een snelle en goedkope manier. Als blijkt dat dit onvoldoende effect heeft kan altijd nog gekozen worden voor andere oplossingen maar dat is nu nog niet aan de orde. Iedere oplossing moet kostenneutraal zijn voor de autobezitters.

TOLHEFFING OP VRACHTAUTO’S
Het is bekend dat een vrachtwagen veel meer schade veroorzaakt aan het wegdek als een personenwagen. Trots op Nederland wil, teneinde geld te genereren voor noodzakelijke maatregelen en werkzaamheden een tol voor vrachtwagens invoeren naar Duits/Oostenrijks voorbeeld. Nederlandse vrachtwagens worden via de belasting gecompenseerd.

PROCEDURES
De A-4 is het schoolvoorbeeld van verstopte besluitvorming en eindeloze procedures De tijd tussen plan en uitvoering van dit project is 40 jaar, wij gaan zo snel mogelijks zorgen voor een verlenging en verbreding, liefst al in 2009.

BETUWELIJN
De mislukking van de Betuwelijn wordt nu zelfs door het ministerie van Verkeer en Waterstaat toegegeven. Ondanks alle waarschuwingen is men ermee doorgegaan. Ondanks alle positieve verhalen zal de lijn niet rendabel worden. Goedkopere alternatieven werden verzwegen en de Tweede Kamer werd verkeerd geïnformeerd. Het bleek slechts een prestigeproject van twee hoge ambtenaren bij Verkeer en Waterstaat die met pensioen zouden gaan en nog iets ‘groots’ wilden nalaten. Kritiek werd weggewerkt en ons belang werd opgeofferd. Met TrotsopNederland zal ook aan dit geknoei een einde komen. Alle grote infrastructurele projecten worden aan een deugdelijk kosten/baten analyse onderworpen; het beste voorstel wint. Ook het geknoei met de Noord-Zuidlijn van de Metro in Amsterdam toont weer aan dat de overheid met al haar ambtenaren blijkbaar niet in staat is tot deugdelijk opereren.

KWARTJE VAN KOK
Deze extra heffing op brandstof uit 1991 was volgens de belofte van de politiek tijdelijk. Wat deze belofte waard was weet u inmiddels al. Trots op Nederland zal deze toezegging alsnog nakomen.

VEILIGHEID VOOR KINDEREN
Naast mobiliteit is veiligheid van groot belang. Zeker de veiligheid voor de zwakkere weggebruikers zoals kinderen. Trots op Nederland wil flink investeren, bijvoorbeeld in veilige oversteekplaatsen en handhaven van de maximale snelheid in de bebouwde kom.

Vanzelfsprekend zijn er op het terrein van MOBILITEIT veel meer onderwerpen van belang die hier zijn genoemd. Het gaat er in dit document dan ook vooral om de richting waarin Trots op Nederland denkt voor het oplossen van de problemen.