Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png
Het hoofdbestuur heeft gemeend gehoor te moeten geven aan het verzoek van vier leden, waaronder een tweetal fractievoorzitters tot het (onder voorbehoud van akkoord) uitschrijven van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering.
Leden ontvangen deze uitnodiging persoonlijk per e-mail.
De BALV is gepland voor zondag 17 december 's middags (zaal open vanaf 13:00). Locatie (ook onder voorbehoud): Locatie78, Burg van der Weijerstraat 78, 3981 EK BUNNIK
Met klem wijzen wij onze leden er op dat de oproeping, op uitdrukkelijk verzoek van de aanvragers, niet voldoet aan art. 20.1 van onze statuten. Hetgeen betekent dat elk afzonderlijk lid bezwaar kan maken tegen deze BALV en een verzoek kan doen tot nietigverklaring. Mocht u bezwaar hebben dan verzoeken wij u bij dezen dan ook uitdrukkelijk dat aan het (echte) hoofdbestuur kenbaar te maken: hoofdbestuur@trotsnl.nl zodat uw bezwaar aldaar behandeld kan worden. Met klem makem wij u er op attent dat statuten en verenigingsrecht altijd boven besluiten van ALV's en bestuursbesluiten gaan.
De te behandelen onderwerpen zijn:
Er liggen een aantal voorstellen waarover op dit moment nog geen concensus bestaat binnen het hoofdbestuur, één en ander dient door uw hoofdbestuur nog op een vóór de BALV te houden bestuursvergadering behandeld te worden, de uitkomst maken wij alsdan aan u bekend.
De voorstellen zijn: 
- Bestuurssamenstelling:
- Voorstel tot het kiezen van uitsluitend een oneven aantal bestuursleden binnen de grenzen van de statuten, ergo drie, vijf of zeven (een even aantal door tussentijds aftreden is overmacht en valt hier dus niet onder).
- Voorstel tot het kiezen van maximaal één bestuurslid per afdeling (gemeente, stad of dorp) in het hoofdbestuur.
- Voorstel dat het gehele hoofdbestuur aftreedt; ook de afgetreden bestuursleden zijn dan conform het bovenstaande herkiesbaar, vermits zij dat wensen natuurlijk.
- Voorstel dat ten minste een substantieel aantal van de te kiezen bestuursleden afkomstig is van afdelingen zonder fractie, te denken valt aan minimaal één, twee of drie bij respectievelijk drie, vijf of zeven bestuursleden.
- Formele afhandeling van één en ander?
In verband met de zaalreservering verzoeken wij alle leden die voornemens zijn de vergadering bij te wonen zeer dringend zich binnen 14 dagen aan te melden bij de secretaris: secretaris@trotsnl.nl 
Uitsluitend leden, zijnde geen kandidaat leden, die hun volledige financiële verplichting jegens de vereniging Trots op Nederland hebben voldaan (dus minimaal € 50) hebben stemrecht.

Contactgegevens

Trots op Nederland
hoofdbestuur@trotsnl.nl


Poll

Vindt u dat harder straffen en het invoeren van minimum straffen tot meer veiligheid gaat leiden in de maatschappij?

1. Ja, hogere straffen zet mensen wel aan het denken voordat zij de fout in gaan.
2. Nee, dit heeft geen zin men moet meer voorlichting geven wat de consquenties zijn.
3. Geen idee.NieuwsbriefInschrijven Uitschrijven


Laatste tweets

  • Maak van de intocht van Sint en Zwarte Piet een officiĆ«le feestdag. Bewaar deze Hollandse traditie... https://t.co/z9kiP7qoXV
  • Steeds meer mensen zien t licht. https://t.co/3edFGxnQNl https://t.co/qrxINPXhRk
  • Geen achterkamertjes politiek over het Referendum! Wij, het volk bepalen zelf over het Referendum. Teken de... https://t.co/38lUjCICAM
  • Zaterdag 12 Augustus jongstleden heeft Trots op Nederland zijn jaarlijkse ALV gehouden het Hoofdbestuur bedankt... https://t.co/Jm1mskE3Dw
  • Zelfs plasterk is het nu eens met Trots op Nederland: kieswet moet worden aangepast. " Het past niet in de... https://t.co/i11sAY94Lk